Obsluha zámkov

Elektronické zámky

Trezor musí byť pri transporte a prenášaní vždy v uzamknutom stave. Každé stalčenie tlačidla na klávesnici je signalizovaný bliknutím zelenj LED a pípnutím bzučiaka. Trezor sa otvára zadaním platného kódu na klávesnici a stalčením klávesu ENTER. Po zadaní platného kódu a jeho potvrdení sa na dobu 5 sekúnd odblokuje mechanizmus zámku, čo je indikované svietením zelenej LED. Časový interval medzi zadávaním jednotlivých číslic je maximálne 6 sekúnd, po prekročení tohto času je nutné začať kód zadávať odznova. Trezor umožňuje naprogramovať jeden užívateľský kód. Nový kód môže mať nejmenej jednu a najviac osem číslic. Zadaný kód sa vždy musí potvrdiť stlačením klávesu ENTER. Trezor odomkneme navolením platného užívateľského kódu, pričom každé stlačenie klávesu je signalizované bliknutím LED s pípnutím. Kód potvrdíme stalčením klávesu ENTER, bzučiak zahrá melódiu na 5 sekúnd a rozsvieti sa zelená LED. Súčasne na rovnakú dobu elektromagnet uvoľní zámok. Počas tejto doby pootočíme madlo na dverách trezora v smere hodinových ručičiek, čím odomkneme a otvoríme dvere trezora. Trezor uzamkneme pootočením madla proti smeru hodinových ručičiek a trezor sa uzamkne a zámkový mechanizmus sa automaticky zablokuj. Pokiaľ chceme zadať nový užívateľský kód, pri otvorených dverách trezora stalčíme červené tlačidlo na vnútornej strane dverí trezora. Bzučiak zahrá melódiu CODE, zelená LED trikrát blikne, potom zostane svietiť a elektronika začne „vrčať“, čím signalizuje, že je v režíme zadávania nového kódu. Potom potvrdíme stlačením ENTER. Pri zlom zadaní nového kódu sa rozsvieti červené LED. Časový interval medzi zadávaním jednotlivých číslic je maximálne 6 sekúnd. Po prekročení tohto času je nutné postup zadania užívateľského kódu začať odznova. Pri každom odomykaní elektronika automaticky testuje stav batérií. Ak sa pri odomykaní treora rozsvieti žltá LED, batérie trezora sú už slabé  a pokiaľ sa rozbliká žltá LED, batérie sú vybité a je nutné ich čo najskôr vymeniť. Pri otvorených dverách  zložíme kryt držiaka betérií umiestneného na vnútornej strane dverí trezora. Vybereme batérie a nahradíme ich novými. Aj po výmene batérií si elektorinka pamätá naposledy zadané platné kódy.

OK – signalizácia správnej manipulácie

BATT – signalizácia výmena betérií

ERROR – signalizácia nesprávnej manipulácie

Mechanicko-číslené zámky

Číselný gombík otáčajte vždy pomaly. Kedykoľvek ho môžete zastaviť. Zastavte vždy pri poslednom otáčaní, ak je utajované číslo presne pod značkou. Ak ste poretočili viac, nie je možné chybu korigovať a celý proces je potrebné od začiatku zopakovať. Nikdy nepoužívajte silu.

Otváranie (zámok je nastavený na 10-20-30)

4 x v protismere hodinových ručičiek – číslený gombík otáčajte doľava, kým sa neobjaví „10“ štvrtýkrát presne pod značkou otvárania

3 x v smere hodinových ručiček- otáčajte číselný gombík doprava, kým sa neobjaví číslo „20“ tretíkrát presne pod značkou otvárania

2 x v protismere hodinových ručiček- otáčajte gombík doľava, kým sa neobjaví číslo „30“ druhýkrát presne pod značkou otvárania

1 x v smere hodinových ručiček- otočte číselný gombík doprava až na doraz, pod značkou otvárania sa objaví číslo medzi 90 a 0. Teraz je zámok otvorený.

Zatváranie

Otočte číselný gombík minimálne štyri celé otočky doľava.

Čísla nového kódu musia mať vzájomný odstup najmenej o 4 čísla. Príklad: správne 49-45-41 nesprávne 51-52-53 . Tretie číslo musí byť väčšie ako 20! Teraz môžete nastaviť novú kombináciu. Presný postup zaručí presný chod zámku.

4 x v protismere hodinových ručičiek – číslený gombík otáčajte doľava, kým sa prvé číslo neobjaví štvrtýkrát presne pod značkou prečíslovania

3 x v smere hodinových ručiček- číslený gombík otáčajte doprava, kým sa druhé číslo neobjaví tretíkrát presne pod značkou prečíslovania

2 x v protismere hodinových ručiček- číslený gombík otáčajte doľava, kým sa tretie číslo neobjaví druhýkrát presne pod značkou prečíslovania

Kľúč otočte naspäť doľava do polohy v akej bol pri vkladaní a opatrne ho vyberte zo zámku. Teraz je zámok prečíslovaný na nový kód.

Rozmery a uzamykanie trezorov

YALE trezory

Trezory YALE sú vybavené elektronickým zámkom ovládaný dotykovým panelom.

Nábytkové trezory

Špeciálne trezory

Ohňovzdorné trezory

Hotelové trezory

Stenové trezory

Skrine na zbrane

Cenníky a katalógy

Hotline

Sme vždy k dispozícii pri riešení nevyhnutných udalostí

24 rokov skúseností

Pre nadštandarný servis kedykoľvek a kdekoľvek

Kvalitné výrobky

Pre vysokú bezpečnosť & komfortné používanie

Prémiová bezpečnosť

Riešenia, ktoré inde nenájdete.